Bilangan Pelawat:
web counter


VISI
BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING KPM

“Bersama Mencipta Kesejahteraan Modal Insan.”

VISION

“Together We Create Human Capital Welfare.”

MISI

Mempertingkatkan Kesejahteraan Modal Insan Melalui Pendekatan Psikologi Dan Kaunseling.

  MISSION

  “Increase Human Capital Welfare Through Psychological and Counseling Approach.”

OBJEKTIF
BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING KPM

 • Menyediakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling untuk kesejahteraan individu, organisasi dan komuniti.
 • Memberi kesedaran kepada warga KPM akan kepentingan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling   dalam menguruskan kehidupan seharian.
 •  Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan pegawai kaunseling ke tahap optimum dan berterusan.
 • Memberikan pendidikan kesihatan mental dan fizikal kepada warga KPM.
 • Menyediakan pelan dan laluan kerjaya kepada kaunselor KPM selaras dengan rakan profesional yang lain.
 • Melaksanakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan.
 • Melestarikan kelangsungan Perkhidmatan Kaunseling kepada stake-holder.

  OBJECTIVE

  • Provide Psychological  and Counseling services for the well-being of individuals, organizations and community.
  • Instill the importance of  Psychology and Counseling services in managing their daily life to all inhabitants of MOE.
  • Enhance knowledge and skills of counselors to the optimum level continuously.
  • Provide adequate mental health and physical education to the inhabitants of MOE.
  • Endeavour to improve the career path of  MOE’s counselors consistent with other professionals.
  • Carry out psychological and counseling duties in line with the code of ethics and laws employed.
  • Display a good code of conduct in the performance of counseling duties upon the stake-holder.


 


 

Piagam Pelanggan BPsK

 
.

PIAGAM PELANGGAN 

Kami warga Bahagian Psikologi dan Kaunseling berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk memenuhi piagam pelanggan seperti berikut:

  • Memastikan perkhidmatan sesi kaunseling dilaksanakan oleh kaunselor organisasi yang berdaftar dan mempunyai Perakuan Amalan selaras dengan Akta Kaunselor 1998 (Akta 580);
  • Memastikan pelanggan di kaunter akan dilayan dalam tempoh sepuluh (10) minit
  • Memberi perkhidmatan kaunseling kepada warga kerja Kementerian Pelajaran Malaysia dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi kes baru selepas penerimaan permohonan tertakluk kepada persetujuan klien;
  • Memastikan laporan sesi kaunseling disediakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja atas permintaan;
  • Memastikan laporan ujian psikometrik disediakan dalam tempoh tiga (3) hari selepas diambil atas permintaan klien.

  CLIENT CHARTER

  We are citizen of Psychology and Counselling Division pledge and promise will focus whole our energy and effort in order to meet client charter as follows:

  • Ensure counselling session service executed by organization counselor that is registered and had Practising Certificate in keeping with Counselor Act 1998 (Act 580);
  • Ensure client over the counter will be entertained within ten (10) minutes time;
  • Giving counseling service to Malaysian Education Ministry worker within one (1) working day for new case after application receipt subject to client's agreement;
  • Ensure counselling session report provided in period three (3) working days upon request;
  • Ensure psychometric test reports provided in period three (3) days after taken on client demand.

   

Copyright ©2014
Hak Cipta Terpelihara

PENAFIAN:
Webmaster tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan
yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.


Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Psikologi dan Kaunseling
Aras 1, Blok E9, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8872 1681       Fax: 03-8872 1680